Voorwaarden

Voorwaarden

Prijzen excl. BTW en prijswijzigingen voorbehouden.

Op alle overeenkomsten tot levering door Bouw en Timmerwerken van Dijk B.V. zijn haar algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze algemene leveringsvoorwaarden, die onder meer een aansprakelijkheidsbeperking bevatten, worden voor of bij het sluiten van de overeenkomst verstrekt, zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, zijn hier te raadplegen.

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Bouw en Timmerwerken Van Dijk B.V. te Rhenoy.

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, begroting en overeenkomst tussen opdrachtnemersbedrijf Bouw en Timmerwerken Van Dijk B.V. hierna te noemen: “Opdrachtnemer”,
 2. Een overeenkomst komt tot stand indien en voor zover de Opdrachtgever de door Opdrachtnemer verstrekte offerte, begroting heeft aanvaard.
 3. Indien tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Offertes of begroting

 1. Alle offertes / begrotingen zijn verblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. De in de begroting vermelde bedragen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders is vermeld.
 3. De vermelde werkzaamheden vernoemd in de begroting, worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekeningen en bepalingen die opgenomen zijn in de begroting.
 4. Indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de begroting of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, kan Opdrachtnemer niet aan zijn begroting worden gehouden.
 5. Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt van het in de begroting opgenomen aanbod, dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan overeenkomstig de begroting tot stand.
 6. Tenzij anders is vermeld is de geldigheidsduur van de offertes 3 maanden. Door markt omstandigheden kan hiervan worden afgeweken en wordt verwezen naar de aanvullende voorwaarden.

Artikel 3 Overeenkomst

 1. De overeenkomst kan aangegaan worden op regie basis volgens de begroting regiewerk (uren x tarief).
 2. Opdrachtnemer heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst in fases uit te voeren en het uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan dienen de partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst over te gaan. Dit kan schriftelijk of mondeling. Hierdoor kan het overeengekomen bedrag volgens de begroting worden verhoogd of verlaagd. Door de wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijke opgegeven termijn van uitvoering (indien overeengekomen) worden gewijzigd. De Opdrachtgever gaat akkoord met de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs- en termijnafspraak van uitvoering.
 5. Opdrachten van de Opdrachtgever die leiden tot meerwerk vinden in onderling overleg plaats. Dit kan schriftelijk of mondeling.
 6. Indien de overeenkomst is gewijzigd dient Opdrachtnemer daaraan uitvoering te geven, nadat de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een wanprestatie op van Opdrachtnemer en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
 7. Indien en voor zover Opdrachtnemer tijdens het uitvoeren van de overeenkomst geconfronteerd wordt met voor Opdrachtnemer onvoorzienbare kostenverhogende factoren, is Opdrachtnemer na waarschuwing dan wel in onderling overleg met Opdrachtgever gerechtigd de kostenverhogende factoren door de berekenen aan Opdrachtgever.
 8. Indien na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.
 9. Afspraken of overeenkomsten met personeel van Opdrachtnemer, binden de Opdrachtnemer niet, tenzij deze door Opdrachtnemer zijn bevestigd.
 10. Indien Opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:
 • indien prijsstijging het gevolg is van wijziging in de overeenkomst;
 • indien prijsstijging voortvloeit uit een aanpassing in de wet.
 • indien prijzen van materialen door toeleverancier zijn verhoogd. Zie aanvullende voorwaarden.

Artikel 4 Uitvoering overeenkomst

 1. De overeengekomen opleveringstermijn, indien overeengekomen, is uitgedrukt in werkbare dagen. Onder werkbare dagen wordt verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- en feestdagen, vakantiedagen of andere niet individuele dagen.
 2. Indien oplevering zou moeten geschieden op een dag die niet als werkdag betreft zoals in lid1 beschreven, dan geldt de eerstvolgende werkdag als dag van oplevering.
 3. Bij overschrijding van de afgesproken opleveringstermijn, dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij binnen een redelijke termijn de mogelijkheid aangeboden te worden door de Opdrachtgever om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 4. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten door Opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 5 Verplichtingen Opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer is verplicht zich het opgedragen werk, conform de opgave in de begroting, naar de bepalingen van de (gewijzigde)overeenkomst uit te voeren.
 2. Opdrachtnemer aanvaardt de overeenkomst onder het voorbehoud dat de met betrekking tot de opdracht vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen tijdig (dat wil zeggen voordat door de Opdrachtnemer aan de opdracht dient te worden begonnen) zijn verleend aan Opdrachtgever.
 3. Opdrachtnemer verplicht zicht de Opdrachtgever te wijzen op aantoonbare onvolkomenheden in door of namens de Opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de Opdrachtgever gegeven orders of aanwijzingen, alsmede op aantoonbare gebreken in door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen of hulpmiddelen, voor zover Opdrachtnemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

Artikel 6 Verplichtingen Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever dient, tenzij anders is overeengekomen, ervoor zorg te dragen dat Opdrachtnemer tijdig, voor aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden, de beschikking heeft over:
 • alle met de opdracht vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen;
 • de locatie, waar de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, ontruimd is;
 • voldoende gelegenheid is voor aanvoer, opslag en/ of afvoer van bouwmaterialen en werktuigen;
 • voldoende aansluitmogelijkheden voor onder andere elektrische werktuigen, aftappunten voor gas en water;
 • alle gegevens aangaande het bevinden van kabels, leidingen en buizen in, op, aan of onder de bouwlocatie of bouwperceel.
 1. De Opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, elektra en opslagruimte voor materialen en werktuigen ter beschikking te stellen, indien deze op bij de bouwlocatie aanwezig zijn.
 2. Indien Opdrachtgever de levering van bepaalde bouwmaterialen en/ of de uitvoering van bepaalde werkzaamheden aan zich heeft voorbehouden, is Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet tijdige aanvoer en/ of uitvoering hiervan.
 3. Indien bij aanvang of bij de voortgang van de overeengekomen opdracht vertraging optreedt door verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade en dient de Opdrachtgever uitstel te verlenen voor de oplevering van de overeengekomen werkzaamheden voor een periode die ten minste gelijk is aan de duur van de ontstane vertraging.

Artikel 7 Oplevering

 1. De Opdrachtnemer nodigt Opdrachtgever uit tot opnemen van het werk. De opneming vindt plaats door de Opdrachtgever in aanwezigheid van Opdrachtnemer en heeft tot doel te constateren of de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen na uitnodiging van Opdrachtnemer.
 2. Na opneming dient Opdrachtgever binnen 8 dagen schriftelijk mee te delen of het werk al dan niet is goedgekeurd met vermelding van de eventuele aanwezige kleine gebreken (zoals vermeld in lid 5) of met vermelding van de gebreken die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Indien het werk wordt goedgekeurd, wordt de dag van goedkeuring en oplevering aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan Opdrachtnemer is verzonden.
 3. Wordt niet binnen 8 dagen na opneming door Opdrachtgever een schriftelijke mededeling aan Opdrachtnemer verzonden of het werk al dan niet is goedgekeurd, dan wordt het werk geacht op de 8ste dag na opneming te zijn goedgekeurd.
 4. De opdrachtnemer is verplicht de kleine gebreken (zoals bedoeld in lid 5) zo spoedig mogelijk te herstellen na constatering bij opneming, uiterlijk binnen 30 dagen.
 5. Kleine gebreken mogen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn van Opdrachtgever, mits de gebreken een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
 6. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan, geldt als de dag van goedkeuring van het werk of van het betreffende gedeelte.

Artikel 8 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien:
 • de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst ook na ter zake te zijn
 • aangemaand (schriftelijk of mondeling) niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis is gekomen van omstandigheden die goede grond geven de verwachting dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • indien door vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden verlangd dat Opdrachtnemer de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities kan nakomen;
 • indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd.
 1. Indien ontbinding van de overeenkomst aan Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, die daardoor direct of indirect ontstaan.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien Opdrachtnemer op grond van dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is Opdrachtnemer niet verplicht tot vergoeding van schade en kosten die daardoor zijn ontstaan voor Opdrachtgever.
 4. In geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance van betaling, faillissement of beslaglegging ten laste van Opdrachtgever, is Opdrachtnemer vrij om overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen of de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting vanuit Opdrachtnemer. De vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever worden in dit geval onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien Opdrachtgever een geplaatste order annuleert of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor gemaakte kosten aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 9 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende zaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, of waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die verdere nakoming van de overeenkomst verhindert, zich voordoet nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 2. Opdrachtnemer kan de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten voor de periode dat de overmacht zich voordoet.
 3. Indien Opdrachtnemer een gedeelte van de verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels is nagekomen bij het intreden van de overmacht, is Opdrachtnemer gerechtigd de reeds nagekomen verplichting apart te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
 4. Bij het voordoen van overmacht (zoals bedoeld in lid 1) zal Opdrachtnemer niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of indirect gevolg van de overmacht.

Artikel 10 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is Opdrachtnemer gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan, mits Opdrachtnemer Opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.
 3. Indien Opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is Opdrachtnemer gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij Opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is achtergebleven.
 4. Indien gedurende het op grond van het vorige lid stilliggen van het werk schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van Opdrachtnemer.
 5. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf datum verstrijken van de betalingstermijn tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
 6. Indien Opdrachtgever in verzuim blijft in de nakoming van zijn verplichting tot betalen van de factuur, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van de factuur voor rekening van Opdrachtgever. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever (bij niet-consumenten) is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. De Opdrachtgever (voor consumenten) wordt voor de verschuldigde incassokosten verwezen naar Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken (inclusief geleverde meer- / minderwerk) blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever de verplichtingen uit de met de Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door Opdrachtnemer geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. Voor het geval Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 12 Garanties, onderzoek en reclames

 1. De door Opdrachtnemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zijn bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie zal minimaal geldig zijn voor de overeengekomen garantietermijn die door de producent van de goederen ervoor wordt verstrekt. De werk uren die nodig zijn om de onder garantie vallende goederen te vervangen zijn uitgesloten en worden doorbelast. Tenzij anders overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-,verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 3. Alle vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig, of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder toestemming van Opdrachtnemer, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van bijzondere omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weeromstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etc.
 4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/ of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 1 maand na ontdekking schriftelijk aan de Opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit met een maximum termijn van 2 jaar na oplevering van het werk c.q. na ontvangst van het geleverde.
 7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor werkzaamheden van voorgeschreven of door Opdrachtgever bepaalde onder opdrachtnemers en Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor voorgeschreven of door Opdrachtgever bepaalde leveranciers en producten.
 4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemeen voorwaarden.
 1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
 2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. Na het verstrijken van de onderhoudstermijn (30 dagen na oplevering) is de Opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van de opdrachtnemer, zijn leverancier, zijn onder opdrachtnemer of zijn personeel een gebrek bevat dat door de Opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en de Opdrachtnemer van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.

Artikel 14 Verjaringstermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Opdrachtgever Opdrachtnemer van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 15 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van de Opdrachtgever worden gebracht.

Artikel 16 Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
 2. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld als hetgeen te doen dat hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Indien niet anders dwingendrechtelijk bepaald is, is de rechter van de woonplaats van Opdrachtnemer aangewezen om van een dergelijk geschil kennis te nemen.

Contact

Dorpsstraat 28
Rhenoy, Gelderland 4152 EP
Nederland

Tel:
+31 (0) 625187208

Mail:
info@markvandijk.nu